PROVOZNÍ ŘÁD MODELÁŘSKÉ PLOCHY - LETIŠTĚ MK ALKA ŽATČANY

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele i návštěvníky modelářské plochy MK Alka Žatčany (dále jen letiště).

 2. Upravená plocha modelářského letiště slouží výhradně k provozu modelů modelářů, uvedených v seznamu oprávněných uživatelů. Na pozvání mohou letiště krátkodobě používat i jiní modeláři a to pouze s doprovodem oprávněného uživatele a po souhlasu ostatních právě přítomných uživatelů letiště.

 3. Provozní doba letiště pro modely se spalovacími motory:
  Po - Pá 8:00 - 12:00, 13:00 - 20:00
  So 8:00 - 12:00, 14:00 - 20:00
  Ne Zákaz spalovacích motorů
  Modely s elektrickým pohonem nebo bez motoru mohou letiště využívat bez časového omezení. Piloti hlučnějších motorových modelů jsou povinni nezalétávat směrem k zástavbě obce.

 4. Vozidla parkují na ploše určené k parkování, tj. mezi obslužnou komunikací a řekou. Řidiči vozidel jsou vždy povinni chovat se tak, aby nepoškodili povrch plochy, zejména pokud je podmáčená a vozidlo by na ní zanechalo vytlačené nerovnosti. Řidič dbá, aby nedošlo k úniku provozních kapalin vozidla a následnému znečištění plochy.

 5. Každý modelář dbá na maximální zajištění bezpečnosti své, ostatních modelářů, jiných osob a majetku. Je zakázáno létat nad parkujícími automobily a přihlížející osobami. Není dovoleno přelétat přes vymezenou linii (viz.nákres) s výjimkou: -větroňů, elektrovětroňů, historických modelů SAM a nouzovému přiblížení se na přistání všech modelů. Na letišti je povoleno létat pouze s modely, které svým konstrukčním, stavebním a vnitřním vybavením neohrožují přítomné osoby, nebo jejich majetek. Každý modelář má povinnost mít pojištění odpovědnosti a plně odpovídá za škody způsobené provozem svých modelů.

 6. Základní povinností příchozího modeláře je ohlásit všem konkrétní číslo kanálu, který bude používat. Modelář používající frekvenci 2,4 GHz svou frekvenci vysílače přítomným osobám hlásit nemusí, oznámí ji pouze na dotaz neznalé osobě.

 7. Pořadí a délka letu se stanoví dohodou přítomných uživatelů. Je vhodné, aby si pilot určil svůj předpokládaný letový prostor a ostatní s tím seznámil. Po dohodě je možné létání i více modelů současně.

 8. Během letu je zakázáno vstupovat do prostoru určeného pro vzlet a přistání, spouštět motor jiného letadla, případně jinak rozptylovat pilotovu pozornost, pokud k tomu výslovně nesvolí. Pilot právě létajícího modelu se může zdržovat na vzletové a přistávací ploše.

 9. Při přistávacím manévru modelář stojí vždy na modelářské ploše a model přistává co nejdále od osob a parkujících vozidel. Před přistáním informuje přítomné osoby, na ploše i na obslužné komunikaci okolo letištní plochy, o svém konání tak, aby zamezil ohrožení osob modelem. Přítomní, právě nelétající modeláři, dohlížejí na to, aby se náhodní kolemjdoucí nebo návštěvníci z řad veřejnosti, neznalí zásad provozu na letišti nepohybovali v místech, kde by mohli být modelem ohroženi a v případě, že se někdo v nebezpečném prostoru vyskytuje, upozorní na tuto skutečnost pilota.

 10. Na letišti je zakázáno ponechávat nezletilé osoby a zvířata bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba doprovázející nezletilou osobu nebo zvíře zodpovídá za jejich konání a v případě porušení bezpečnostních zásad na letišti nezletilou osobou nebo zvířetem, budou z prostoru letiště vykázáni.

 11. Je zakázáno znečišťovat nebo jinak poškozovat plochu letiště i okolní zemědělské plochy a komunikace. Uživatelé i jiné osoby přítomné na modelářském letišti jsou povinni udržovat pořádek na ploše a veškeré odpadky odvézt vlastními prostředky. Je zakázáno rozdělávat oheň kdekoli na ploše i v jejím okolí.

 12. Za závažné nebo opakované porušení provozního řádu během dne, může být uživatel ostatními vykázán z prostoru letiště. Dlouhodobé porušování provozního řádu může vést k trvalému zákazu vstupu na letiště.

 13. Uživatelé se podílejí na úhradě provozních nákladů letiště. Poplatky jsou stanoveny na každou sezónu vzájemnou dohodou oprávněných uživatelů.

Platnost od 20.05.2011
Aktualizováno 18.05.2021

 

Kapacita letiště je v současné době naplněna.